Aktualności

Zapraszamy do obejrzenia filmu. Jak pomóc dziecku w pierwszych dniach w przedszkolu.

Szanowni rodzice,

jeżeli reżim sanitarny nie ulegnie zmianie przedszkole będzie zamknięte od 10 do 21 sierpnia 2020r. w celu przeprowadzenia kwarantanny przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego aby dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola mogły powrócić do swoich grup wiekowych.


Opieka nad dziećmi od 25 maja 2020r.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r., informujemy o możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej od 25 maja 2020 roku w pierwszej kolejności dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania powiązane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z ponowną prośbą o przekazanie informacji do piątku 22.05.2020 do godziny 12.00, czy Państwa dziecko będzie uczęszczało do przedszkola od 25 maja 2020 roku.


Formularz wstępnej kwalifikacji oraz oświadczenie rodzica (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) należy przesłać drogą mailową na adres:

biuro@agencja-ckid.pl

Załączniki nr 1 i nr 2 do pobrania


Zalecenia dla rodziców/opiekunów prawnych

1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (np. katar, kaszel, dolegliwości żołądkowe, wysypka itp.). Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
2. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych. W przypadku podwyższonej temperatury ciała i innych niepokojących objawów chorobowych dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.
3. Rodzic zgłaszający dziecko do przedszkola wypełnia:
a) formularz wstępnej kwalifikacji dziecka, w którym również wskazuje osoby do przyprowadzania i odbioru dziecka - maksymalnie 2 osoby (załącznik nr 1)
b) oświadczenie rodzica. (załącznik nr 2).
4. Rodzic, osoba przyprowadzająca dziecko w drodze do przedszkola zapewnia dziecku i sobie środki ochrony indywidualnej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi zaleceniami GIS.
5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 metry w odniesieniu do pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców
6. Rodzic/opiekun, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe), wchodzi z dzieckiem wyłącznie do przedsionka przedszkola, gdzie zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
7. W przedsionku pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka. Deklarowany powrót do przedszkola jest jednocześnie zgodą na pomiar temperatury ciała w momencie przyjścia oraz podczas pobytu dziecka w przedszkolu. Dziecko z temperaturą 37oC i powyżej nie będzie przyjęte do przedszkola.
8. Przyprowadzanie dzieci odbywa się do godz. 8.00 do 9.00, w zależności od godzin pracy grupy. Z przedsionka dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola i prowadzone do odpowiedniej sali.

9. Godziny pracy poszczególnych grup wyglądają następująco:

grupa 3-4 latki  przyprowadzenie dziecka do przedszkola 8.00-8.20 odbiór 15.25-15.45 (wejściem od strony placu zabaw)

grupa 5-6 latki   przyprowadzenie dziecka do przedszkola 8.00-8.20 odbiór 15.25-15.45 ( wejściem głównym)

10. W okresie epidemii rodzice nie korzystają z kart wejściowych.
11. W celu uniknięcia rotacji nauczycieli i pracowników utworzone grupy przedszkolne pracują w ściśle określonych godzinach. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzić i odebrać dziecko zgodnie z ustalonymi godzinami pracy grupy, aby nie było możliwości stykania się z dziećmi z innych grup.
12. Rodzeństwa i dzieci mieszkające w jednym domu mogą być przydzielane do tych samych grup przedszkolnych.
13. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek i przedmiotów.
14. Rodzice/opiekunowie mają zakaz przebywania na terenie przedszkola, na placu zabaw, w ogrodzie.
15. W przypadku nieprzestrzegania przez rodziców powyższych zasad, dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

 

Organizacja pracy grupy
1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. Do grupy przyporządkowani są stali opiekunowie (nauczyciele i pracownicy obsługi).
3. Dziecko po przyprowadzeniu do sali przez pracownika obsługi niezwłocznie udaje się do toalety w celu umycia rąk.
4. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można liczbę dzieci w grupie powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci. Liczbę dzieci w oddziale określa powierzchnia sali dydaktycznej. Minimalna przestrzeń do wypoczynku i zabawy i zajęć dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i opiekuna.
5. Grupy dzieci nie mogą stykać się ze sobą. Dzieci przyprowadzane i odbierane są w różnych godzinach, w zależności od czasu pracy grupy.
6. Poszczególne grupy w różnych godzinach korzystają z ogrodu przedszkolnego.
7. Grupa przedszkolna nie wychodzi poza teren przedszkola.
8. Sala, w której przebywają dzieci przynajmniej raz na godzinę musi być wietrzona.
9. W sali, w której przebywają dzieci nie ma zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, książki).
10. Przybory sportowe, zabawki należy dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym ich wykorzystaniu.
11. Dzieci zobowiązane są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem (po przyjściu do przedszkola, przed posiłkami, po powrocie z ogrodu, po skorzystaniu z toalety, po wykonywaniu czynności porządkowych).
12. W przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka należy niezwłocznie odizolować dziecko w przeznaczonym w tym celu pomieszczeniu razem z pracownikiem obsługi. Nauczyciel wykonuje telefon do rodzica w celu pilnego odebrania dziecka.
Drodzy Rodzice,

zachęcamy do kreatywnego spędzania czasu z dziećmi w tym trudnym okresie domowej kwarantanny.

Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów zabaw oraz pasm edukacyjnych.


Gry i zabawy

 

Wizyta Świętego Mikołaja w przedszkolu


prev next
play

Pasowanie na przedszkolaka rok szkolny 2018/2019

prev next